Poznaj Strategię Rozwoju Województwa Lubelskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza jednostki naukowe do zgłaszania propozycji projektów z zakresu infrastruktury badawczo - rozwojowej

W związku z zawartą w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Lubelskiego procedurą systemowej identyfikacji propozycji projektów mogących kwalifikować się do ewentualnego wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, tj. Udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i zwiększenie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy, zapraszamy Państwa do opracowania i przedłożenia propozycji projektów z zakresu infrastruktury badawczo - rozwojowej.

Szczegółowe informacje dotyczące typów projektów, które zostaną objęte wsparciem w ramach tego priorytetu zawiera Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 dostępny na stronie www.rpo.lubelskie.pl.

Propozycje projektów należy przygotować zgodnie ze wzorem fiszki (Załącznik Nr 1) opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Informację należy przesłać drogą elektroniczną do Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, do dnia 31 lipca br. na adres: joanna.ptasinska@lubelskie.pl

Przedmiotowy materiał powinien być zgodny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego na lata 2020, a zwłaszcza z wpisanymi w  tym dokumencie regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.

Po zakończeniu naboru projekty zostaną przekazane do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego celem oceny oraz wyrażenia opinii odnośnie możliwości co do ewentualnego ich zakwalifikowania i udziału w konkursie organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Otrzymanie fiszek oraz ich ocena przez MNiSW warunkuje ich udział w konkursie.

Projekty, które otrzymają pozytywną ocenę MNISW zostaną umieszczone w Załączniku 5b do Kontraktu w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w ramach RPO WL 2014 – 2020. Umieszczenie projektu w załączniku nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Wyboru projektu do realizacji spośród umieszczonych w Załączniku 5b do Kontraktu w ramach priorytetu inwestycyjnego 1a w ramach RPO WL 2014 – 2020 dokona Instytucja Zarządzająca RPO WL na warunkach i w trybie wynikającym z RPO WL.


Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego

W dniu 27 grudnia br. o godz.10.00 w sali konferencyjnej nr 469 na IV piętrze, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie przy ul. A. Grottgera 4 odbędzie się posiedzenie Komitetu Sterującego ds. wdrażania Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego.

Głównym tematem obrad będzie omówienie projektu Raportu monitoringowego z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020  (z perspektywą do 2030 roku).

Poniżej załączono materiały na planowane posiedzenie:

  •          Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020 (z perspektywą do 2030 roku) [pdf]

  •            Agenda posiedzenia Komitetu Sterującego [pdf]

  •            Regulamin Komitetu Sterującego  [pdf]

  •      Projekt uchwały Komitetu Sterującego w sprawie przyjęcia Raportu monitoringowego z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) [pdf]


Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów SRWL


Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie uprzejmie informuję, że zakończony został proces aktualizacji dokumentu zawierającego przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.). 

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął zaktualizowany dokument pn. Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.).

Celem aktualizacji Listy przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku) jest wyłonienie, spójnej z wizją rozwoju województwa i celami określonymi w SRWL, listy przedsięwzięć ważnych z punktu widzenia samorządu województwa, z uwzględnieniem zapisów aktualnych dokumentów strategicznych i programowych oraz uwarunkowań społeczno-gospodarczych.

  • Uchwała Zarządu Województwa Lubelskiego [pdf]
  • Załącznik do uchwały Zarządu Województwa Lubelskiego  [pdf]

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza jednostki naukowe i przedsiębiorców do zgłaszania propozycji obszarów badawczych do Regionalnych Agend Naukowo - Badawczych (RANB).
Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój planuje uruchomienie w II połowie 2016 r. konkursu w ramach Osi priorytetowej IV: Zwiększenie potencjału naukowo - badawczego, Poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) Regionalne Agendy Naukowo - Badawcze (RANB).
Działanie to ma być jednym z instrumentów spierających realizację regionalnej inteligentnej specjalizacji. W związku z czym Urzędy Marszałkowskie, jako instytucje odpowiedzialne za opracowanie regionalnych strategii inteligentnych specjalizacji, zostały poproszone o przedstawienie propozycji zagadnień badawczych, które będą stanowiły podstawę do określenia zakresu tematycznego RANB.
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do zgłaszania propozycji zakresów tematycznych i zagadnień badawczych do RANB. Nabór ten należy traktować jako rozpoczęcie procesu tworzenia RANB.
Mając na uwadze charakter RANB oraz ograniczoną pulę środków przeznaczonych w ramach POIR dla tego poddziałania celowe jest zgłoszenie zagadnień badawczych, w ramach których jednostki naukowe (wnioskodawca) zamierzają w przyszłości składać wnioski o dofinansowanie projektów B+R wraz ze współpracującymi z nimi przedsiębiorcami.
Wsparcie w ramach Poddziałania 4.1.2 PO IR będzie obejmowało projekty polegające na prowadzeniu badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych realizowanych przez konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorców, w których liderem jest jednostka naukowa.
Nabór na projekty dotyczące badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach Poddziałania 4.1.2 PO IR zostanie rozpoczęty po utworzeniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju listy Regionalnych Agend Naukowo - Badawczych.
Projekty powinny zostać opracowane z ukierunkowaniem na możliwość komercyjnego wykorzystania wyników prac badawczych lub rozwojowych. Całkowita alokacja środków dedykowanych w tym poddziałaniu wynosi 98 mln euro.
Aby zgłosić propozycję zakresu tematycznego i zagadnienia badawczego niezbędne jest wypełnienie formularza (Załącznik numer 2) przygotowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz przesłanie go na jeden ze adresów skrzynki elektronicznej: marta.bruczuk@lubelskie.pl lub mariola.policht@lubelskie.pl w terminie do 15 marca 2016 r., w tytule wiadomości wpisując: Propozycje zakresów tematycznych i zagadnień badawczych do RANB.
Po zakończeniu naboru materiał zostanie zbiorczo przekazany do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.
Więcej informacji na temat Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych znajduje się w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 s. 92-105 (link do najnowszej wersji dokumentu z 22.10.2015 r. Uwaga dokument może podlegać aktualizacjom):

Dokumenty do pobrania:

  1. Formularz przygotowany przez NCBiR według, którego należy zgłaszać propozycje zakresów tematycznych i zagadnień badawczych. [pobierz]
  2. Założenia RANB [pobierz]
  3. Regionalna Strategia Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 r. (link do najnowszej wersji dokumentu)


Komunikat organizacyjny
Przypominamy, że jednym z kryteriów formalnych przewidzianych w niniejszym naborze jest podpisanie na końcu wypełnianego formularza przez osobę upoważnioną.


WAŻNE: Wydłużenie okresu naboru przedsięwzięć priorytetowych
Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 12 sierpnia 2015 roku podjął uchwałę wydłużającą termin naboru przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) do 30 września br.

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 14 lipca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu aktualizacji listy przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.)
Celem uchwały jest przyjęcie nowej koncepcji prac w tym przede wszystkim weryfikacja i ocena stanu przygotowania poszczególnych przedsięwzięć dotychczas zidentyfikowanych jako priorytetowe (uchwała nr CCLI/5247/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 17 czerwca 2014 r.) oraz aktualizacja listy poprzez uzupełnienie o nowe propozycje przedsięwzięć, z uwzględnieniem bieżących i najbardziej aktualnych uwarunkowań wynikających bezpośrednio z przesłanek krajowych i regionalnych.
W związku z tym zachęcamy wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z dokumentem: Zasady i tryb aktualizacji listy przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz zgłoszenia swoich nowych propozycji.
Nabór będzie odbywał się w terminie od 20 lipca 2015 r. do 30 września 2015 r.
Propozycje należy składać wypełniając przygotowany do tego celu formularz przedsięwzięcia. Formularz przedsięwzięcia należy wypełnić zgodnie z opisem zamieszczonym przy poszczególnych polach formularza. Wypełnione formularze należy przekazać w formie elektronicznej na adres: przedsiewziecia@lubelskie.pl oraz papierowej (jednakowa wersja) na adres:

Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
ul. Stefczyka 3B, 20-151 Lublin

Formularze, które nie będą złożone w jednakowych egzemplarzach (elektroniczny i papierowy) lub zostaną dostarczone po upływie terminu naboru nie będą podlegały ocenie. Za skuteczne doręczenie przyjmuje się dostarczenie przynajmniej jednej wersji formularza w wymaganym terminie. W przypadku dostarczenia wersji papierowej za dotrzymanie terminu uznaje się datę stempla pocztowego. Drugi, jednakowy egzemplarz formularza musi zostać dostarczony w przeciągu 5 dni roboczych od dnia zakończenia naboru, tj. do dnia 7 października 2015 r.
- Formularz przedsięwzięcia - prosimy o usuwanie opisów pomocniczych do pytań zamieszczonych w poszczególnych polach
- Zasady i tryb aktulalizacji listy przedsięwzięć priorytetowych


starsze informacje

Aktualności
Prace nad aktualizacją
SRWL
Podstawa prawna
Dokumenty strategiczne
Założenia do strategii
Zespół Zadaniowy
Debata publiczna
Analizy i ekspertyzy
Konsultacje społeczne
Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
Dodatkowe materiały
Materiały do pobrania

Departament Polityki Regionalnej
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
tel. 81 44-16-545
tel. 81 44-16-866
tel. 81 44-16-867

e-mail: dpr@lubelskie.pl