Strategia Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020.

Województwo Lubelskie podjęło prace nad aktualizacją Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020.

W pracach aktualizacyjnych uczestniczą przedstawiciele sąsiednich regionów partnerskich: Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego  i Obwodu Brzeskiego. Zasięg terytorialny strategii transgranicznej został rozszerzony o Województwo Podkarpackie. Włączenie Województwa Podkarpackiego w prace nad dokumentem ułatwi identyfikację wspólnych celów i kierunków działań dla obszarów wzajemnie sąsiadujących. Współpraca przygranicznych regionów partnerskich będzie podstawą wypracowania kolejnych projektów wspólnie realizowanych przedsięwzięć.

Pierwsze Posiedzenie Transgranicznego Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Województwa Podkarpackiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego, Obwodu Brzeskiego na lata 2021-2027 odbyło się w dniach 3 – 4 grudnia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Celem spotkania było zaprezentowanie założeń dokumentu, a także uzgodnienie form i zasad współpracy oraz harmonogramu prac z udziałem przedstawicieli zaangażowanych regionów partnerskich.

Obradom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Zbigniew Wojciechowski. Wicemarszałek podkreślił, żewraz z przystąpieniem do Unii Europejskiej, wschodnia granica Polski stała się jednocześnie granicą całej Unii. Dlatego też, współpraca z regionami z państw przygranicznych nabrała nowego wymiaru. Konieczny jest rozwój współpracy, rozbudowa infrastruktury granicznej, turystycznej i służącej ochronie środowiska, jak również przekazanie polskich doświadczeń regionom wschodnich sąsiadów Polski. Aktualizacja Strategii Współpracy Transgranicznej wpisuje się w trwający obecnie proces aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2030 roku). Wynika to z przyjętych przez Zarząd Województwa Lubelskiego założeń aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa, w których wymiar transgraniczny wymieniany jest jako jeden z kluczowych aspektów realizowanej polityki rozwoju. W tym zakresie Strategia Współpracy Transgranicznej będzie stanowić rozwinięcie głównego dokumentu strategicznego województwa, a jej celem będzie wskazanie potencjałów rozwojowych i łagodzenie problemów wynikających z peryferyjnego położenia regionów przygranicznych.

Dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Bogdan Kawałko, koordynujący prace Zespołu, zaprezentował uwarunkowania współpracy transgranicznej oraz przesłanki aktualizacji. Przedstawił założenia dokumentu oraz harmonogram zadań Zespołu i tryb prac związanych z aktualizacją strategii transgranicznej. Zadaniem Zespołu będzie przygotowanie podejścia i metodologii Strategii Transgranicznej; nadzór metodologiczny nad prowadzonymi pracami, podejmowanie decyzji dotyczących włączenia do prac nad Strategią ekspertów, naukowców i specjalistów oraz powołaniu tematycznych grup eksperckich z regionów.

Istotnym elementem drugiego dnia obrad było zaprezentowanie przez przedstawiciela Wspólnego Sekretariatu Technicznego założeń i dostępnych aktualnie informacji nt. nowego Programu Interreg Polska- Białoruś  - Ukraina 2021-2027.

W toku dyskusji uczestnicy spotkania uzgodnili i przyjęli zakres oraz harmonogram prac nad Strategią Transgraniczną, który zakłada, że gospodarzami kolejnych spotkań będą poszczególne regiony wchodzące w skład Transgranicznego Zespołu.

Lista uczestników Posiedzenia Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Transgranicznej

 

Aktualności

Województwo Lubelskie podjęło prace nad aktualizacją Strategii Współpracy Transgranicznej Województwa Lubelskiego, Obwodu Lwowskiego, Obwodu Wołyńskiego i Obwodu Brzeskiego na lata 2014 – 2020. Więcej…

Strategia

Strategia Współpracy Transgranicznej. Więcej…

Aktualizacja

Aktualizacja Strategi Współpracy Transgranicznej. Więcej…

Materiały

Materiały związane z aktualizacją Strategii Współpracy Transgranicznej. Więcej…

 

Polityka prywatności. Więcej…