24 czerwca 2013 r. w czasie XXXIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego została uchwalona zaktualizowana wersja Strategii Województwa Lubelskiego. Niniejszym prezentujemy tekst jednolity tego dokumentu uwzględniający poprawki i uwagi wniesione w wyniku konsultacji społecznych. Mamy nadzieję, że zaprezentowane cele i kierunki pozwolą na podniesienie konkurencyjności naszego regionu, jak również wpłyną inspirująco na indywidualne wybory podejmowane w trosce o przyszłość naszej małej ojczyzny.


Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020
(z perspektywą do 2030 r.)


Uchwała w sprawie przyjęcia strategii ANEKS statystyczno - diagnostyczny
Prognoza oddziaływania na środowisko Projektu Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego

Streszczenie prognozy oddziaływania na środowisko
Syneza Strategii wersja PL Synteza Strategii wersja EN
Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 (grudzień 2015)
Raport monitoringowy z realizacji Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego
na lata 2014-2020 (grudzień 2017)
Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Strategii Rozwoju
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020